logo

PTT : Godji EV Bus

เนื่องจาก PTT ได้มีการรณรงค์เรื่องการรักษาธรรมชาติในเมือง โดยใช้ Godji เป็นตัวแทนพลเมืองในการประชาสัมพันธ์ และด้วยการเปิดตัว EV BUS รถไฟฟ้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แห่งแรกในไทย แลมีลาย graphic ทั้งสามแห่งคือ Godji รักป่า, รักน้ำ, และรักชุมชน