logo

TEP Forum 2018

TEP FORUM 2018 เป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย และมี Workshop โดยมีผู้ร่วมงานมาจากหลายภาคส่วน ที่มีไฟพร้อมที่จะมาผลักดันการศึกษาไทยให้พัฒนาอย่างงมีศักยภาพ โดย Key Visual จะนำเสนอให้เห็นถึง 7 สิ่งที่ควรจะเปลี่ยนผ่านทาง Icon design และนำไปประยุกต์กับชิ้นงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เวที, บอร์ด, นิทรรศกาล,  แผ่นพับ, ป้ายต่างๆ และยังมีส่วนของ Content ใน Facebook เป็นตัวช่วยประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารเกี่ยวกับงาน และรายละเอียดต่างๆ ภายในงานอีกด้วย